ZGODOVINA OSNOVNE ŠOLE RADENCI

gradnja sole

Gradnje osnovne šole v Radencih, 1931

Pomembnejši dogodki 1931 - 1980

Od leta 1931, ko je bila zgrajena, do šolskega leta 1960/61, je bila Osnovna šola Radenci le nižja organizirana šola s štirimi razredi, v katerih je bilo 140-150 učencev. Učenci višjih razredov – 5., 6., 7. in 8. razred - so se vozili v Osnovno šolo Gornja Radgona, delno tudi na Kapelo.

Redni pouk se je začel 1. septembra 1931 in v prvi razred je bilo vpisanih 163 učencev. Od šolskega leta 1931/32 do šolskega leta 1935/36 se je število otrok povečalo na 256 učencev. Z odlokom banske uprave z dne 16. 7. 1933 je bila šola razširjena v petrazrednico. V tem obdobju je bilo v eni učilnici po 40 učencev. Ob odprtju je bilo v razredih po 60 učencev. V šolskem letu 1936/37, ko se je število otrok zvišalo na 261 učencev, je bila po odredbi krajevne bančne uprave z dne 30. 7. 1936 k 1. razredu višje narodne ustanovljena še vzporednica (paralelka).

V obdobju II. svetovne vojne je bila šola precej poškodovana, posebno so jo uničili takrat, ko se je v njo vselila nemška vojska. V jeseni leta 1941 je poslopje služilo nemškutarjem za sestanke, ustanovljena pa je bila tudi nemška šola. Učenci te šole niso redno obiskovali, saj so v njej učili le nemški učitelji, seveda v nemškem jeziku. Učitelji so uporabljali vsa mogoča sredstva za germanizacijo mladine. Šolska knjižnica je bila uničena in nadomeščena z nemškimi knjigami. Predvojni učitelji so bili izredno zavedni, saj niti eden ni ostal na službenem mestu, bili so celo preganjani in nekateri zaprti in internirani. Po osvoboditvi so se vsi učitelji ponovno javili na svoja delovna mesta, vendar mnogi od njih za delo zaradi prestanega trpljenja in izčrpanosti niso bili več sposobni. Po vojni so precej uničeno šolo vaščani s prostovoljnim delom v veliki meri popravili. Šola je dobila tudi posojilo, s katerim je usposobila učilnice za štiri razrede osnovne šole. V tem obdobju je šolo obiskovalo 168 učencev.

Od šolskega leta 1960/61 prehaja Osnovna šola Radenci v popolno osnovno šolo, tako da vsako leto pridobi po en oddelek. V šolskem letu 1963/64 postane Osnovna šola Radenci popolna osnovna šola s po enim oddelkom od 1. do 8. razreda.

V šolskem letu 1964/65 je na pobudo telovadnega društva (TVD) Partizan bila zgrajena telovadnica kot prizidek k osnovni šoli.

V zadnjem obdobju stare šole od leta 1970-1978 je število šoloobvezih otrok močno naraslo, kar je bila posledica vse večjega razvoja Radencev.

105 0545 img

V šolskem letu 1973/74 je bilo na šoli 12 oddelkov, naslednje leto pa že 13. Šolski prostor je ostal nespremenjen, šola je imela samo 6 učilnic in je delala v dveh izmenah. 13. oddelek je bil nameščen v prostorih starega otroškega vrtca. Po programu razvoja v radgonski občini bi morala biti nova šola v Radencih zgrajena že v letu 1974/75. V šolskem letu 1975/76 je šoli grozila tretja izmena. Rešili so jo s preureditvijo kletnega prostora v učilnico, ki pa ni bil primeren za pouk. Tudi šolska oprema je bila zastarela. Gradnja novega poslopja je bila torej nujna.

Od 1. septembra 1978 so učenci in učitelji ponosni in srečni vstopali v osnovno šolo, kjer se je pouk začel v novih šolskih prostorih. Dograjena je bila 1. faza gradnje osnovne šole in sicer 8 učilnic za predmetni in 4 učilnice za razredni pouk v skupni površini 1552m². Vsi novi prostori so bili ustrezno opremljeni. Nabavljena so bila učila za potrebe predmetnega in delno razrednega pouka. V šolskem letu 1978/79 je bil organiziran pouk v eni izmeni za 14 rednih oddelkov in 2 oddelka podaljšanega bivanja. V uporabi so bili vsi novi in stari šolski prostori.

Pomembnejši dogodki po letu 1980
105 0548 img
V šolskem letu 1982/83 so bila s pomočjo krajevnega samoprispevka, občinskega samoprispevka in prispevkom osnovne šole Radenci ter občinske izobraževalne skupnosti končana gradbena dela na šolski kuhinji in jedilnici. K novemu delu šolske zgradbe, ki je bil dograjen v šolskem letu 1978/79, so v tem šolskem letu dogradili šolsko kuhinjo in jedilnico. Ob dnevu šole, 28.5.1983, je bila šola poimenovana po borcu Ivanu Nemcu-Vojku.

V šolskem letu 1988/89 se je začela gradnja večje telovadnice - večnamenske dvorane pri osnovni in srednji gostinski šoli, ki bo v naslednjih letih služila tudi kot dvorana za prireditve.

V šolskem letu 1991/92 so šole postale javni zavodi. Po predlogu ustanovitelja se je črtalo ime Ivana Nemca-Vojka, tako da je sedaj ime šole Osnovna šola Radenci. 22. maja 1992 je bila otvoritev večnamenske dvorane pri šoli, ki je velika pridobitev za šolo in kraj. Dvorana v tem letu sicer še ni končana, je pa primerna za pouk športne vzgoje.

V šolskem letu 1992/93 sta bili prepleskani kuhinja in stara telovadnica. Renovirala in na novo opremila se je učilnica tehnične vzgoje.

V šolskem letu 1993/94 so bile prenovljene sanitarije v novem delu šole in pisarne v starem delu šole.

V šolskem letu 1994/95 so potekala večja popravila v učilnici matematike, izvedlo se je saniranje prezračevalnega sistema v kuhinji, ureditev stopnišča v starem delu šole in zamenjava vrat v prvem nadstropju stare šole.

V šolskem letu 1996/97 se je uredila čitalnica pred knjižnico, na določenih mestih pa so se pritrdile plastificirane obloge. Montirali so varnostni sistem. Izpopolnjevala se je učna tehnologija, učni pripomočki in učila.

Šolsko leto 1998/99

Decembra 1998 se je v šoli in obeh telovadnicah začelo kuriti z lastno plinsko kurjavo. 31. 3. 1999 se je v Radencih mudil minister za šolstvo dr. Slavko Gaber. Obiskal je tudi Osnovno šolo Radenci, kjer je bil seznanjen s tekočimi zadevami.

Šolsko leto 1999/2000

V mesecu oktobru so se začele aktivnosti za uvajanje devetletne osnovne šole. Pomemben dogodek v tem šolskem letu je bil podpis EKO listine in prejem EKO ZASTAVE kot priznanje za okoljsko delovanje šole.

Šolsko leto 2000/2001114 1466 img

V tem šolskem letu je prvič stekel pouk po programu devetletne osnovne šole. Prvi oddelek devetletne osnovne šole je imel pouk v učilnici VVZ Radenci in učiteljici je pomagala še vzgojiteljica.

Šolsko leto 2001/2002

Drugo leto se izvaja pouk devetletne osnovne šole. Julija 2002 je bila obnovljena streha na starem delu šole in mali telovadnici. Prepleskana je bila tudi fasada stare šole.

Šolsko leto 2002/2003

Tretje leto se izvaja pouk devetletne os novne šole v prvi triadi. V tem šolskem letu je bilo s pomočjo Radenske obnovljeno staro šolsko poslopje v Radencih (obnova fasade, ostrešja, oken).

Šolsko leto 2003/2004

Učenci, ki so šolskem letu 2002/2003 končali 5. razred, so v tem šolskem letu pričeli obiskovati sedmi razred devetletne osnovne šole.

Šolsko leto 2004/2005114 1457 img

Kot odraz ekološke osveščenosti učencev in zaposlenih ter vključenosti v proojekt eko šole so bila pred šolo zasajena drevesa.

Šolsko leto 2005/2006

Septembra je bila otvoritev obnovljene učne kuhinje za pouk gospodinjstva in izbirnih predmetov. V mesecu decembru je kot odraz dobrega sodelovanja potekal skupni koncert učencev iz šole BORG v Bad Radkersburgu in učencev naše šole. Spomladi je bila zasajena gredica pred šolo, ki prikazuje emblem naše šole.

Šolsko leto 2006/2007

Uspešno smo sodelovali na projektu za ohranjanje voda z naslovom »K studenci«, ki je povezal šolo in krajane v ekološkem duhu. Zaradi zatekanja se je sanirala streha osrednjega dela šole (nad knjižnico in garderobo) ter okna v avli.

Šolsko leto 2007/2008

Vključili smo se v evropski projekt Evropska vas in sodelovali v projektu TIMS (2007), ki je pomemben za razvoj evropskega edukativnega prostora. Takoj po končanem pouku v mesecu juniju so se pričela dela v zvezi z adaptacijo novega dela šole.

Šolsko leto 2008/2009ola09 040

V mesecu septembru je pouk potekal na treh lokacijah: vrtcu Radenci, domu strarejših občanov in v starem delu šole. 9. oktobra je potekala slovesna otvoritev obnovljenega novega dela šole.

V mesecu februarju je potekala sanacija inštalacij v starem delu šole, znižanje stropov in ureditev ustrezne razsvetljave, prav tako sta jedilnica in knjižnica zaživeli v polnosti z novo opremo. Projekt Nitke prijateljstva je začrtal  pot prostovoljnemu delu in povezal sodelovanje med domom starejših občanov in šolo. Šolo smo opremili z moderno učno tehnologijo (bele table in računalniki).

Šolsko leto 2009/2010
V mesecu novembru je bilo na šoli organizirano državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Šola se je vključila v evropski projekt Shema šolskega sadja in v mednarodni projekt Progreen, ki vzpodbujata zdrav življenjski slog z večjo vključenostjo sadja in zdravih živil v vsakdanjo prehrano učencev.pd 004