ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI V OSNOVNI ŠOLI

V zadnjem desetletju je družba vse bolj zainteresirana za nadarjene ljudi, kajti nadarjeni so temeljni pogoj hitrejšega  razvoja družbe, pa tudi za vsakega posameznika je pomembno, da do največje mere razvija svoje zmožnosti.

Na podlagi tega je tudi naša šolska zakonodaja sprejela Koncept: Odkrivanja in delo z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ, ki določa, kako poteka odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi.

NEKAJ ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV

Učenci, ki so nadarjeni, se od drugih učencev razlikujejo v številnih osebnostnih lastnostih, ki so pri nadarjenih mnogo bolj izražene in jih pri drugih učencih ne zasledimo. Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo v skupini nadarjenih, se nanašajo na različna področja. Najbolj tipične lastnosti nadarjenih so naslednje: imajo razvito logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje, sposobnost sklepanja), nenavadno domišljijo, natančnost opazovanja, dober spomin, so visoko učno uspešni, imajo bogato besedišče, razvite imajo motorične spretnosti in so vzdržljivi, spretni so v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, dramatizacija itd.), imajo visoke aspiracije in razvito potrebo po doseganju odličnosti, so radovedni, imajo raznolike in močno izražene interese, so vztrajni pri reševanju nalog in visoko storilnostno motivirani, za njih je značilna neodvisnost in samostojnost ter sposobnost vodenja in vplivanja na druge…

To so le nekatere izmed lastnosti, s pomočjo katerih lahko odkrijemo nadarjene učence. Čim bolj dosledno so posamezne lastnosti izražene, tem bolj je verjetno, da je učenec nadarjen.

 

ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV

Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. Poteka v treh stopnjah. 

1. Evidentiranje
Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov:

 • učni uspeh: učenec dosledno izkazuje odličen uspeh,
 • dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih,
 • učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom,
 • tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih,
 • hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate,
 • mnenje šolske svetovalne službe.

2. Identifikacija
Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila:

 • ocena učiteljev (ocenjevalne lestvice nadarjenosti),
 • test sposobnosti (Ravenove progresivne matrice),
 • test ustvarjalnosti (Torrancev test ustvarjalnosti).

Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših.
Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede ter ovrednoti psiholog.
Ugotovitev, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora. 

3. Seznanitev staršev in pridobitev njihovega mnenje 
To je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega, in pridobi njihovo mnenje o otrokovi nadarjenosti. 

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM

Za nadarjene učence se pripravi individualizirani program dela, pri načrtovanju katerega aktivno sodelujejo tudi učenec in njegovi starši ter po potrebi tudi zunanji sodelavci. V programu se opredelijo cilji ter oblike in metode dela z nadarjenim učencem.
Pri načrtovanju IP sodelujejo vsi učitelji oddelčnega učiteljskega zbora. Načrtovanje IP vodi razrednik. 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI                

Oblike in dejavnosti:

 • individualne zadolžitve učencev
 • individualiziran pouk
 • oblike skupinskega dela
 • posebne domače zadolžitve
 • dnevi dejavnosti
 • projektno delo
 • tabori
 • izbirni predmeti
 • interesne dejavnosti
 • dodatni pouk
 • diferenciacija
 • seminarske in raziskovalne naloge
 • športne in kulturne dejavnosti
 • obogatitveni program
 • priprave na udeležbo na tekmovanjih
 • osebno svetovanje učencem in staršem
 • svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica

Koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999), Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,

Na strani je 170 gostov in ni članov .