PROJEKT VARNO V VRTEC IN ŠOLO

Spoštovani starši!

V sklopu projekta Varno v vrtec in šolo že vrsto let sodelujemo z Javno agencijo RS za varnost v prometu. Sedaj je agencija pripravila nacionalno preventivno akcijo Varnostni pas in otroški varnostni sedeži, ki poteka v času od 2. do 15. marca 2020.

V sporočilu vam posredujemo spremni dopis, povezave in materiale. Skupaj bomo naredili lep korak k večji varnosti vseh udeležencev v prometu.

Varnostni pas je eden od pomembnejših izumov za večjo varnost voznikov in potnikov v vozilih. Vozniki in potniki osebnih avtomobilov predstavljajo skoraj polovico smrtnih žrtev v prometnih nesrečah in spadajo med najpogostejše žrtve. Zato je pomembno, da so vozniki in potniki v avtomobilu vedno pripeti, tudi na najkrajših vožnjah. Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtne žrtve kar za polovico, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih.

Za spodbujanje navade in zavesti, da je potrebno skrbeti za lastno varnost in varnost drugih, lahko v vzgojno-izobraževalnih ustanovah izvedete različne aktivnosti, kot so spremljanje pripetosti z varnostnim pasom otrok in voznikov na poti v/iz šole/vrtca, pogovori in demonstriranje pravilnega pripenjanja z varnostnim pasom, spodbujanje dobrih zgledov in pozitivnih sporočil glede pripenjanja z varnostnim pasom (npr. Varnostni pas je vez z življenjem, Red je vedno pas pripet...), ocenjevanje naletne teže potnikov (npr. naletna teža 80 kg težkega voznika pri 90 km/h je 6 ton), različne teme s področja varnosti v prometu...

Zgled voznika in potnikov v avtomobilu, pripetih z varnostnim pasom, je sestavni del vzgojnih prizadevanj.  V pomoč pri obravnavi teh tem so vam lahko naslednja gradiva:

knjižica Red je vedno pas pripet: https://www.avp-rs.si/preventiva/gradiva/publikacije/

Varnostni pas: https://www.avp-rs.si/varnost-v-prometu/varnostni-pas/

ter video gradiva:

Varnostni pas - vez z življenjem:  https://www.youtube.com/watch?v=3MyZbNu4KmA

Izbira otroškega avtosedeža: https://www.youtube.com/watch?v=buQSVRR-j2Y


 

OBVESTILO

Spoštovani!

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo (vsaj 1 minuto).
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb, potrebujemo tudi Vašo pomoč. Šola je v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprejela ukrepe za zmanjševanje širjenja različnih okužb.

V primeru spremenjenih razmer glede pojava različnih okužb, se bodo ukrepi temu prilagodili. O novostih Vas bomo sproti obveščali.

V tem trenutku sta šola in vrtec storila vse, kar je smiselno, da bodo lahko pouk in vzgojne dejavnosti nemoteno potekale.

Pri tem nam lahko pomagate tako, da sami naredite nekaj stvari:

 • Naučite svoje otroke, da si pogosto in pravilno umivajo roke z milom in vodo.
 • Naučite svoje otroke, da se z rokami ne dotikajo nosu, oči, ust.
 • Naučite svoje otroke, da kašljajo in kihajo v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka pri roki.
 • Naučite svoje otroke, da si po kašljanju in kihanju pravilno umijejo roke.
 • Ne pošiljajte bolnega otroka v šolo ali vrtec! Bolan otrok ne sme v kolektiv. Če bo otrok zbolel v šoli ali vrtcu, boste prejeli obvestilo, da ga odpeljete domov. Poskrbite, da bo otrok ostal doma do ozdravitve.

Pošiljamo vam še povezavo do spletnih strani NIJZ, kjer najdete več informacij:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

V upanju na zdravje in dobro počutje vseh Vas lepo pozdravljamo!

Radenci, 27. 2. 2020  

                                                                                                 Ravnateljica: 

                                                                                             Simona Grosman

napotki


                                                            

Načrt kontinuiranega dela v OŠ Kajetana Koviča Radenci

v času okužb s koronavirusom SARS-CoV-2


                                                                                      

INFORMACIJE ZA STARŠE IN UČENCE O NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA (NPZ) :

https://www.ric.si.


GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANEK V šol. l. 2019/2020

19. 9. 2019 – 1. skupni in razredni roditeljski sestanek
21. 10. 2019 – govorilna ura
19. 11. 2019 – govorilna ura
10. 12. 2019 - govorilna ura in delavnice za starše
30. 1. 2020 - govorilna ura

24. 3. 2020 - govorilna ura  (1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. in 9. razred)

11. 3. 2020 - govorilna ura (5. razred)

21. 4. 2020 - govorilna ura
18. 5. 2020 - govorilna ura

RaP – Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok

 Naša šola je od šolskega leta 2018/2019 vključena v poskus Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa, in sicer v okviru vsebinskega področja ZDRAVJE, GIBANJE TER DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE OTROK. Poskus se izvaja od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021.

Področje vsebuje različne dejavnosti, s katerimi želimo in lahko vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj vsakega posameznika ter ob tem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih navad. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Cilji področja so:

·    zagotoviti spodbudno učno okolje;

·   omogočiti pridobivanje znanj in razvoj spretnosti, ki so pomembne za ohranjanje zdravja in dobro počutje;

·   vplivati na razumevanje o zdravem in varnem okolju, pomenu vsakodnevnega gibanja ter zdravi in uravnoteženi prehrani;

·    oblikovati in razvijati pozitivna stališča, navade in načine ravnanja;

·    spodbujati učence k samostojni izbiri dejavnosti, oblikovanju lastnega programa in spremljanju napredka (samovrednotenju) ter vseživljenjskega učenja in trajnostnega razvoja.

Šola bo učencem ponudila različne dejavnosti iz naslednjih vsebinskih sklopov: GIBANJE, HRANA IN PREHRANJEVANJE ter ZDRAVJE IN VARNOST. Dejavnosti omenjenih sklopov se bodo izvajale v delu razširjenega programa, torej izven obveznega programa (med poukom, po pouku, v času podaljšanega bivanja).

 Učenci se bodo k določeni dejavnosti vsako šolsko leto prijavili s prijavnico v mesecu maju.


 

 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI OD 1. DO 9. RAZREDA
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

- V devetletki ponuja šola v zadnji triadi izbirne predmete. Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov: družboslovne in naravoslovno-tehnične. Glede na izvajanje pa loči triletne, triletne (lahko tudi krajše), enoletne (vezane na razred) in enoletne predmete.
- V skladu s sedanjo zakonodajo učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Predmetov, ki so enoletni in so jih učenci že obiskovali, si ponovno ne morejo izbrati.
- Učenec si naj izbere predmet, ki ga zanima, upošteva naj svoje sposobnosti in bodočo poklicno usmerjenost. Pri izboru bomo skušali upoštevati njegovo prvo izbiro, če bo za premet, ki ga je izbral, dovolj prijav.
- Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Svetujemo vam, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmet, pri katerem bo lahko, glede na svoje sposobnosti in interese, najbolj uspešen.
- Ko se učenec odloči, da bo obiskoval določene izbirne predmete, mora biti obvezno prisoten pri pouku le-teh. Vsaka odsotnost bo zabeležena in jo je potrebno opravičiti z opravičilom.
- Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko. Uveljavljanje glasbene šole označite na prijavnici za izbirne predmete. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo tudi potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Ravnateljica v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujejo dokazilo po vpisu.
- Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.
- Naj za obvezne izbirne predmete poudarimo, da je tuj jezik predmet, ki poteka dve uri tedensko in je hkrati triletni predmet. Če učenec izbere kot izbirni predmet tuj jezik, je s tem že izbral dve uri izbirnega pouka tedensko in mu ni potrebno izbrati še enega predmeta, če si tega ne želi.
- V celotni zadnji triadi ponujamo v prvem izboru več izbirnih predmetov, od katerih jih bomo, glede na število učencev na naši šoli, lahko izvajali predvidoma 12. Izbrali bomo predmete, ki bodo prejeli največ prijav. Učenci morajo zato v prijavi zapisati tudi nadomestne predmete, za primer, če se izbirni predmeti, za katerega so se najprej odločili, ne bi izvajal.

Okvirni rokovnik:
- Sredina maja: učenci dobijo navodila za izbirne predmete in se skupaj s starši pogovarjajo o svoji izbiri.
- Maj: učenci v eAsistentu izpolnijo prijavnice.
- Junij: oblikovanje skupin in usklajevanje učenčevih interesov.
- Junij: obvestilo o izbranih in usklajenih izbirnih predmetih, ki jih bo učenec(-ka) obiskoval(-a) v naslednjem šolskem letu.
- September: zadnji čas za »popravek« svoje izbire, vendar so spremembe možne le v okviru oblikovanih skupin in v skladu z normativi, ki veljajo za določeno skupino.
- Po 30. 9. 2019 zaključek postopka – spremembe niso več možne.

OIP    KNJIŽICA


 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI OD 1. DO 9. RAZREDA
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20 a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L)).


20 a. člen
Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.


Šola za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih
predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, športa ter tehnike.


Šola za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 2. TRIADE


V šol. letu 2019/20 učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov.
Učenci 4., 5. in 6. r. izbirajo med sledečimi predmeti: drugi tuj jezik-nemščina, šport, tehnika in umetnost.
- Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta se oblikuje za najmanj 12 učencev, v skupini pa je lahko največ 28 učencev.
- V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število učencev za določen predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno.
- Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom.

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure.
Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo.
- Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju.
- Šola učencem in staršem predlaga, da drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk drugega tujega jezika neprekinjeno celotno triletno obdobje.
- Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete.
- O izbiri bodo učenci in starši obveščeni pred koncem šolskega leta.

NIP  KNJIŽICA

 


 

OBJAVLJAMO OKROŽNICO ZASSS

Vsebina  1. okrožnice

Vsebina  2. okrožnice

Vsebina  3. okrožnice


IZOSTANKI OD POUKA

Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS 102/2007) – 53. člen:

Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.

Ravnateljica lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

OPRAVIČILO - predloga (DOC)

Na strani je 202 gosta in ni članov .