Informacije za posameznike

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih

podatkov

dr.Klemen Pohar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran: http://www.os-radenci.si/
Telefonske številke:

02 5669 650 – tajništvo

02 5669 652 – računovodstvo

02 5669 654 – svetovalna služba

Faks: 02 5669 653
TTR: 01300-6030676949
Davčna številka: 57189684 (nismo davčni zavezanci)
Matična številka: 5082919
Šifra proračunskega uporabnika: 67695

KATALOG INFORMACIJSKEGA ZNAČAJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

1. Naziv zavoda: Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci
2. Odgovorna oseba: Simona Grosman, ravnateljica
3. Datum prve fizične objave kataloga na oglasni deski: 19. 1. 2009
4. Datum zadnje spremembe kataloga v fizični obliki 1. 7. 2020
5. Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-radenci.si/
6. Katalog je v fizični obliki dostopen v pisarni ravnateljice zavoda na naslovu:

Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci

Radgonska cesta 10

9252 Radenci

Oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije:

Ravnateljica: Simona Grosman

E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Telefon: 02 5669 651

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2. a Organigram in drugi podatki zavoda

 organigram os radenci

 

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovna šola Radenci je vzgojno-izobraževalni zavod. Ustanoviteljica šole je Občina Radenci (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Radenci, Ur. l. RS, št. 42/97, z dne 17. 7. 1997).

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

Spremembe na podlagi sprememb Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževanega zavoda v šolskem letu 2016/2017.

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževanega zavoda v zvezi s preimenovanjem Osnovne šole Radenci v Osnovno šolo Kajetana Koviča Radenci, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Radenci in je bil objavljen v Uradnem glasilu Slovenskih občin in je začel veljati s 3. 9. 2016.

Okrožno sodišče v Murski Soboti je v registrski zadevi vpisa spremembe dne 21. 9. 2016 sklenilo:

Pri subjektu vpisa Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci, matična številka 5082919000 se v sodni register vpiše sprememba Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci, skrajšano OŠ Kajetana Koviča Radenci.

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega splošnega izobraževanja za potrebe šolskega okoliša Osnovne šole Kajetana Koviča Radenci. Starši lahko pod pogoji in po postopku, ki jih določa zakon, otroka vpišejo tudi v osnovno šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebiva. Če ni zakonitih zadržkov, je šola pri odločanju o vpisu otrok dolžna upoštevati želje staršev.

Šola opravlja javno službo na področju:

M 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
H/55.51 Storitve menz

Druge dejavnosti, ki jih lahko šola opravlja zaradi celovitega izvajanja javne službe so:

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
58.130 Izdajanje časopisov
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnin ali najetih nepremičnin
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
91.011 Dejavnost knjižnic
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.190 Druge športne dejavnosti

V okviru dejavnosti P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje izvaja šola tudi dodatni program osnovne šole, ki ga financira, sofinancira ali zanj zagotavlja druge pogoje ustanoviteljica šole, Občina Radenci, in obsega nadstandardne pedagoške programe, organizacijo in pripravo šolskih malic, zajtrkov in kosil za učence in druge programe, ki so na osnovi interesa učencev, staršev, šole ali ustanoviteljice uvrščeni v program in proračun na področju osnovnega šolstva.

2. b Seznam organov

Organi zavoda

SVET ŠOLE Simona Himelrajh - predsednica
RAVNATELJICA Simona Grosman
SVET STARŠEV Miha Jurjovič - predsednik

Strokovni organi

UČITELJSKI ZBOR Učiteljski zbor Osnovne šole Kajetana Koviča Radenci sestavljajo vsi strokovni delavci šole
RAZREDNIK Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo učencev in sodeluje s starši in svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
STROKOVNI AKTIVI

        Aktiv učiteljev razrednega pouka, podaljšanega bivanja in likovne umetnosti

        Aktiv jezikoslovcev in glasbene umetnosti

        Aktiv naravoslovja

        Aktiv družboslovja

        Aktiv učiteljev športa

        Aktiv izvajalcev DSP, ISP in UP

2. c Kontaktni podatki uradno osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Simona Grosman, ravnateljica

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

02 5669 651

2.d Seznam predpisov

Državni predpisi:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in

šport: http://www.mizs.gov.si/

Uradni list RS: www.uradni-list.si

Državni zbor: www.dr-rs.si

Predpisi lokalnih skupnosti:

Občina Radenci -ustanoviteljica: http://www.radenci.si/

2.e Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda

Šola deluje na osnovi naslednjih zakonskih pravnih podlag:

•        Zakon o zavodih

•        Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

•        Zakon o uravnoteženju javnih financ

•        Zakon o šolski inšpekciji

•        Zakon o delovnih razmerjih

•        Zakon o javnih uslužbencih

•        Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

•        Zakon o javnih naročilih

•        Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v R Sloveniji

•        Zakon o varstvu osebnih podatkov

•        Zakon o dostopu informacij javnega značaja

•        Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

•        Zakon o splošnem upravnem postopku

•        Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

•        Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in

izobraževanja

•        Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

•        Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v

vzgoji in izobraževanju

•        Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

•        Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu

v plačilne razrede

•        Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

•        Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

•        Zakon o osnovni šoli

•        Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v

osnovni šoli

•        Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

•        Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

•        Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega

izobraževanja

•        Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli

•        Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

•        Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

•        Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli

•        Pravilnik o financiranju šole v naravi

•        Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane v osnovni šoli

•        Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Interni akti

A.   Področje upravljanja zavoda

1.       Finančni načrt

2.       Letni delovni načrt

3.       Poročilo o realizaciji vzgojno-izobraževalnega dela

4.       Pravilnik o računovodstvu

5.       Letno poročilo

6.       Pravilnik o popisu

7.       Pravila šolskega sklada

8.       Poslovnik o delu sveta zavoda

9.       Pravilnik o hrambi in uporabi pečatov

10.     Požarni red

11.     Požarni načrt

12.     Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

13.     Evidenca posredovanja osebnih podatkov zunanjemu uporabniku

14.     Katalog zbirk osebnih podatkov

15.     Katalog informacij javnega značaja in določitev uradne osebe za podajanje

informacij JZ

16.     Navodila o uporabi in vzdrževanju službenih mobilnih telefonov

17.     Register tveganj

18.     Načrt integritete in Seznam daril

19.     Navodila za izvedbo postopka za oddajo javnih naročil male vrednosti in

Navodila za izvedbo postopka za oddajo javnih naročil

20.     Evidenca o oddanih javnih naročilih

B. Področje organizacije dela ter pravic in obveznosti delavcev

21.     Letni delovni načrt

22.     Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

23.     Seznam (katalog) delovnih mest zavoda in Evidenca o dejanski zasedenosti

delovnih mest in evidenca o strukturi zaposlenih po nazivih

24.     Evidence na področju dela in socialne varnosti (o zaposlenih delavcih, o

stroških dela, o izrabi delovnega časa, o oblikah razreševanja kolektivnih in

delovnih sporov pri delodajalcu, s področja varnosti in zdravja pri delu)

25.     Izjava o varnosti z oceno tveganja na posameznem delovnem mestu

26.     Ukrepi za preprečevanje, odpravljanje primerov nasilja na delovnem mestu-

mobinga

27.     Pravilnik o delovni opremi

28.     Kriteriji in merila za ugotavljanje delovne uspešnosti

29.     Pravilnik o povračilih stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih

C. Področje organizacije in izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela

30.     Letni delovni načrt

31.     Pravila šolskega reda

32.     Vzgojni načrt šole

33.     Kriteriji in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi

34.     Pravila o šolski prehrani in subvencioniranju šolske prehrane

35.     Hišni red

36.     Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

37.     Mapa vzgojnih opominov

38.     Publikacija

39.     Evidence iz naslova upravljanja učbeniškega sklada

2. f     Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam programskih dokumentov
•    Razvojni načrt 2018-23
•    Poročilo o realizaciji LDN v preteklem šolskem letu
•    Letno poročilo zavoda
•    Finančni načrt zavoda
•    Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto

2. g    Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
•    Postopek imenovanja ravnatelja
•    Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR
•    Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
•    Odločanje o pritožbah
•    Sprejemanje internih aktov
•    Sprejemanje programskih dokumentov zavoda
•    Napredovanje strokovnih delavcev v nazive in vseh zaposlenih v plačne razrede
•    Vpis učencev v 1. razred
•    Vpis učencev iz drugih šol
•    Postopek v zvezi s prestopom
•    Postopek v zvezi s prešolanjem
•    Postopek v zvezi z odložitvijo šolanja
•    Postopek v zvezi z oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu
•    Postopek v zvezi s prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti
•    Postopek v zvezi s statusom oziroma prilagajanjem šolskih obveznosti
•    Postopek v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (prehrana, šola v naravi)
•    Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (vpis iz drugih držav)
•    Izrekanje vzgojnih ukrepov

2. h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

•    Evidenca zaposlenih delavcev.
•    Evidenca o poškodbah pri delu.
•    Evidenca o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših.
•    Evidenca o plači zaposlenih delavcev.
•    Evidenca o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti učencev.
•    Evidenca podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje.
•    Evidenca podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah.
•    Evidenca prejemnikov regresa za šolsko prehrano in evidenca prejemnikov subvencij za šolo v naravi.
•    Evidenca podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otrok za vstop v osnovno šolo.
•    Evidenca podatkov o šolski prehrani

2. i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
•    Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda

2. j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
•    Urniki oddelkov
•    Šolski koledar
•    Cenik malic in kosil

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Poleg dostopa prek spleta je možen še fizični dostop na lokaciji Osnovne šole Kajetana Koviča Radenci, Radgonska cesta 10, 9252 Radenci od ponedeljka do petka v pisarni ravnateljice šole. Vpogled v zahtevano dokumentacijo je brezplačen.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ OZ. TEMATSKIH SKLOPOV

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov

Izpis iz evidence                                          

Potrdilo o šolanju

Seznam učencev

Urniki oddelkov

 

 

 

Na strani je 145 gostov in ni članov .