PROJEKTI NA MEDNARODNI IN DRŽAVNI RAVNI:

Stop nasilju – »Empowering the child's strengths for violence prevention«

Šola je vključena v mednarodni projekt ‘’Empowering child’s strengths for violence prevention’’, ki se se izvaja v osmih evropskih državah.Nosilec projekta za Slovenijo je Društvo za boljši svet iz Maribora, preko katerega v projektu deluje tudi naša šola. Glavni cilj je razvijanje strpnosti, kvalitetnih medsebojnih odnosov in kulture sobivanja.

»Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« POGUM

Namen projekta je v osnovnih šolah spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika in skupin, upoštevajoč nacionalne in mednarodne socio-ekonomske, kulturne in okoljske pogoje, na osnovi rezultatov analiz vseh konzorcijskih partnerjev.

Ključni cilji projekta so razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celotnega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem. Vsebinska področja, ki jih zajema projekt, so ekonomsko, okoljsko, socialno in kulturno področje.

Pedagogika 1:1 za udejanjenje personaliziranega in sodelovalnega učenja ter formativnega ocenjevanja 2016–2022.

Namen projekta je tako premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav, kar že samo po sebi opozarja na izziv preseganja pasivne rabe IKT v šolah. Usmerjeno usposabljanje v povezavi z izmenjavo dobrih praks, ki s smotrno rabo IKT podpirajo sodelovalno delo, dostop do izobraževalnih virov, spremljanje napredka in vrednotenje miselnih procesov na zahtevnejših taksonomskih stopnjah lahko učiteljem predstavi različne možnosti ustvarjanja učnih priložnosti in sodobnih didaktičnih pristopov, kot so problemsko učenje, avtentične naloge, projektno učenje in mnoge druge. Vsi v izobraževanje vključeni deležniki se morajo pri tem zavedati, da uporaba sodobnih e-storitev in e-vsebin sama po sebi še ne pomeni spremembe in uvajanja inovativnih metod poučevanja in učenja, lahko pa ga močno spodbuja in podpira, če so oboje uporabljene tako, da v ustrezno pripravljenih prožnih učnih okoljih omogočajo aktivno vlogo učencev, povdarek je na inovativnem oddelku.

eTwinning

eTwinning projekti bodo ponovno povezovali učence naše šole z učenci partnerskih šol po Evropi. V vsaki državi bodo učenci ustvarili kratke predstavitve v obliki filmov, fotografij ali videoposnetkov. Odkrivali bodo tudi kulturne raznolikosti krajev, v katerih živijo učenci partnerskih šol, njihove lokalne in nacionalne dediščine in jih povezovali z matematičnimi temami.

Ekošola

Program Ekošola je namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki. Namen projekta ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja.

Ekošola je šola za življenje, zato uresničujemo naslednja načela:

– skrb za človeka, varovanje zdravja ter skrb za okolje in naravo,

– okoljska vzgoja kot sestavni del ciljev in programskih vsebin,

– naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,

– dejavnosti  mladih, ustvarjalnosti, ideje in akcij oziroma izvedba projektov,

– vzgojno delo znotraj šole.

Zdrava šola

Zdrava šola sledi 12 ciljem, ki so enaki ciljem Evropski mreži Zdravih šol, in sicer:

aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev tako, da bodo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli

skrbeli za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učiteljev med seboj ter med učenci;

se potrudili, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem;

vse učence spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude;

izrabili vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja;

skrbeli za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;

skrbeli za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje;

aktivno podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev;

upoštevali dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje;

upoštevali komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje;

sodelovali s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji;

vzpostavili poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprl

učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Razširjeni program (RaP): Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje

Zdravje je stanje popolne telesne, duševne in družbene blaginje (WHO). Je osnovna pravica vsakega posameznika, od katere je odvisna kakovost njegovega življenja. Redna telesna dejavnost, zdravo prehranjevanje, varno okolje in preventivno ravnanje so ključni dejavniki, ki med odraščanjem zagotavljajo optimalno rast in razvoj, izboljšujejo počutje ter dolgoročno krepijo zdravje, povečujejo kakovost življenja in prispevajo k aktivnemu in zdravemu staranju.

Zato je posebej pomembno, da učencem v šolskem prostoru ponudimo dejavnosti za preprečevanje in odpravljanje negativnih posledic današnjega načina življenja in jih s tem spodbudimo k zdravemu življenjskemu slogu ter pozitivno vplivamo na njihovo duševno zdravje. Področje Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje v razširjenem programu šole predstavlja čas in prostor, dostopen vsem učencem. Vsebuje različne dejavnosti, s katerimi vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj posameznika ter ob tem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih navad. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje vseh in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Kulturna šola

je projekt, namenjen predvsem obšolskim dejavnostim s področja kulture  v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

V okviru projekta si prizadevamo za ustrezno kulturno vzgojo na šoli, ustvarjalnost otrok na raznolikih umetnostnih področjih, podpiramo kakovostne dosežke ter skrbimo za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želimo si, da ostane šola žarišče kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. Projekt »Kulturna šola«se strukturirano odvija na lokalni, regijski in državni ravni preko mreže 59 območnih izpostav JSKD po vsej Sloveniji.

V okviru državnega projekta bomo skozi šolsko leto razvijali:

vrednote kulturnega delovanja šole na vseh področjih (glasbena umetnost, gledališče, lutke, folklorna dejavnost, likovna umetnost, fotografija, ples, film, literatura, novinarstvo, ohranjanje kulturne dediščine …);

nadaljevali z  bogato glasbeno oz. pevsko tradicijo, saj na šoli delujejo odlični šolski pevski zbori in dobro sodelovanje z obema glasbenima šolama;

sodelovali na številnih likovnih in literarnih natečajih ter naredili tematske razstave;

s kulturnimi programi sodelovali v projektu prostovoljstva Nitke prijateljstva

pripravili dopoldanske kulturne prireditve v šoli za učence, popoldanske kulturne prireditve za starše in javnost;

sodelovali na kulturnih prireditvah izven šole;

aktivno sodelovali na tekmovanjih JSKD.

Šola sobivanja

Šola sobivanja je državni projekt pod okriljem Sobivanja-Društva za trajnostni razvoj, ki ima status društva, ki deluje v javno dobro na področju Vzgoja in izobraževanja (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), Promet in energija (Ministrstvo za infrastrukturo) in Varstvo okolja (Ministrstvo za okolje in prostor).

V sklopu programa Šola sobivanja, ki združuje projekte vseh navedenih področij, bomo sodelovali v štirih projektih:

-       Varno v šolo in vrtec, ki bo od septembra do februarja zasnovan kot natečaj, v sklopu katerega je naloga otrok in mentorjev v šoli predstaviti okolico in izraziti poznavanje varnosti v prometu;

-       Spodbujamo prijateljstvo, s katerim želimo nadgraditi socialne odnose;

-       Sobivanje - brezplačna revija za majhne in velike, ki izide dvakrat letno v nakladi 30.000 izvodov. Prejeli jo bodo tudi vsi učenci OŠ Kajetana Koviča Radenci.

Simbioza

Simbioza je povezala več kot 15.000 starejših in 9.000 mladih po vsej Sloveniji v vseslovenski akciji računalniškega in internetnega opismenjevanja. Akcija Simbioza je razvila model računalniških delavnic za starejše, kjer se le-ti učijo od mladih in v enem tednu spoznajo osnove uporabe računalnika. Delavnice so brezplačne in temeljijo na medgeneracijskem sodelovanju in prenosu znanja z mladih na starejše. V zadnjih letih se v Osnovni šoli Kajetana Koviča Radenci v sklopu Simbioze pridružujemo tudi Simbiozi Giba, kjer učenci povabijo svoje dedke in babice k uram športne vzgoje.

Rastem s knjigo

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so: spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic, motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Bralna značka

Bralna značka je slovensko gibanje, spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Organizirana je v okviru Društva Bralna značka – ZPMS. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice. Bralna značka se vseskozi močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

Naša mala knjižnica / bralni projekt

Mednarodni projekt Naša mala knjižnica je namenjen spodbujanju branja, dviganju bralne pismenosti, spoznavanju slovenskih in tujih avtorjev ter spoznavanju drugih kultur.

V projektu sodeluje že več kot 170 slovenskih šol in je namenjen otrokom, starim od 4 do 10 let. V okviru projekta bodo učenci spoznali in prebirali knjige različnih žanrov in avtorjev ter reševali izvirne naloge na temo predstavljenih knjig. Skozi vso šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujale zanimive dejavnosti, kot na primer izdelava lutke in izmenjava literarnega junaka, izdelava bralnega kotička, pismo presenečenja, ustvarjanje bralnega vlakca, NMK kviz, knjižne razglednice in literarni natečaj v času Slovenskih dnevov knjige.

PREHISTORY ADVENTURE - IZKUSTVENI SPREHOD SKOZI PRAZGODOVINO

Projekt »Prehistory adventure – izkustveni sprehod skozi dediščino prazgodovine« oz. od kamna do železa je podprt s strani Evropske unije in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.V projektu sodelujejo partnerji: Občina Donja Voća kot vodilni partner, Občina Zreče, Muzej Turopolja, Arheološki muzej iz Zagreba, Univerza v Ljubljani in Občina Radenci. S projektom se želijo razvijati storitve trajnostnega turizma z vidika kulturne dediščine oz. prazgodovine območja. V projekt je preko Občine Radenci vključena tudi Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci predvsem z izvedbo različnih delavnic na temo prazgodovine za učence osnovne šole in dijake. Cilj projekta je, kako na poučen in raziskovalen način povezati potek prazgodovine od starejše kamene dobe do železne dobe, ovrednotiti in izpostaviti pomembnost posamičnih najdb ter izkustveno pokazati kako je pračlovek v različnih obdobjih živel.

                                                                               

SLOfit

SLOfit je nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine - Športnovzgojnega kartona (ŠVK).

ŠVK je nacionalna zbirka podatkov, ki jo mora skladno s šolsko zakonodajo voditi vsaka šola, SLOfit pa je nadgradnja ŠVK, ki je podprta z aplikacijo Moj SLOfit. Sistem SLOfit sestavljajo merska baterija ŠVK, vprašalniki (o gibalnih navadah najstnikov, osnovni podatki o starših), podatkovna zbirka SLOfit ter poročilni sistemi SLOfit za posameznika in za šolo. Z uporabo aplikacije Moj SLOfit lahko starši ( ki so dali soglasje, da je njihov otrok vključen v meritve za ŠVK in so v šolski sistem e-administracije vnesli svoj e-naslov), učitelji in druge pooblaščene osebe dostopajo do zbranih podatkov o telesnem fitnesu in telesni dejavnosti ter tako vidijo, kakšno je zdravstveno tveganje, ki izhaja iz njih. Starši (ki se registrirajo v aplikcijo) lahko posredujejo dostop do podatkov drugim osebam (npr. zdravniku, starim staršem, trenerju). Vsem uporabnikom SLOfit sistem omogoča tudi izpis poročil o telesnem fitnesu. 

S pomočjo SLOfit podatkov lahko otroci in mladostniki ter njihovi starši ugotovijo, kako se šolarji telesno in gibalno razvijajo, učitelji športa in zdravniki pa pridobivajo pomembne informacije, na podlagi katerih lahko otrokom ali mladostnikom, ki imajo v svojem razvoju težave, ali pa so gibalno nadarjeni, strokovno pomagajo in jih usmerjajo.na voljo:

Več o projektu SLOfit na: http://www.slofit.org/o-slofit

                                                

REGIONALNI PROJEKT

Evropska vas

Nadaljevali bomo z izvedbo projekta Evropska vas v povezani z Europa Direct Pomurje in OŠ II. Murska Sobota. Odkrivali bomo eno izmed držav Evropska unije, ko bo izveden žreb držav posameznih sodelujočih šol iz Pomurja. Učenci bodo spoznavali naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti izžrebane države. Kot del projekta bo pripravljena razstava v šolskih prostorih in predstavitev države na zaključni prireditvi projekta, predvidoma na Trgu kulture v Murski Soboti.

ŠOLSKI PROJEKTI

»Križem svet s Kajetanom Kovičem«

Na šoli bodo skozi šolsko potekale različne dejavnosti pod skupnim naslovom »Križemsvet s Kajetanom Kovičem«. Prizadevali si bomo, da bo tudi to leto ostalo vsem - učencem, učiteljem in staršem v lepem spominu.

Skozi vse šolsko leto bomo brali Kovičeva dela, ki jih bodo učenci spoznavali tudi med medvrstniškim branjem.

Učenci obeh šol se vsako leto odzovemo tudi na razpis Občine Radenci pod skupnim naslovom Sanje so velika skleda, v okviru katerega učenci od 7. do 9. razreda ustvarjajo literarne prispevke in se tako potegujejo za pohvale in denarne nagrade, ki jih prejmejo na podlagi presoje strokovne žirije, sestavljene iz priznanih slovenskih pesnikov/pisateljev.

 

Razvijanje bralne pismenosti

Razvijanje bralne pismenosti-projekt, katerega začetki segajo v šol. leto 2014/15, vključeni pa so vsi učenci.

Nosilci aktivnosti: vsi učenci in vsi učitelji (predvsem učiteljice slovenščine, angleščine in nemščine, knjižničarka …).

Namen projekta je:

– dvig bralne pismenosti;

– izboljšanje bralnih in učnih navad učencev;

– spoznavanje in uvajanje novih bralnih učnih strategij pri pouku vseh predmetov;

– promocija branja …

                                                             

 

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC 

Mednarodni mesec šolskih knjižnic vsako leto poteka  pod aktualnim naslovom/geslom. Tako bomo tudi letos razmišljali o povezavi med knjigami, branjem, šolskimi knjižnicami in domišljijo.

Nitke prijateljstva

Projekt NITKE PRIJATELJSTVA je dolgoleten projekt naše šole.

Ob našem delovanju se bodo uresničevali naslednji vzgojno izobraževalni cilji:

-         spoznati pomen prostovoljstva

-         biti aktiven kot prostovoljec

-         bogatiti sebe in druge z različnimi oblikami druženja

-         opraviti nekaj družbeno koristnega dela v svoji ožji in širši okolici

-         se učiti od drugih ali pa biti vzgled drugim s svojimi dejanji

-         spoznati in uporabljati različne veščine in znanja

-         krepiti odgovornost in pomembnost pri prostovoljnem delu

-          povezati šolo in dom starejših občanov kot organizaciji na način prostovoljnega dela

-   vzpodbuditi in razviti samoiniciativnost za prostovoljno delo s starejšimi ter razbiti mit o nepovezovanju generacij

-         prenos učenja in izkušenj učenci – starejši občani v obeh smereh

-         povezovanje na kulturnem in ustvarjalnem področju

-         prevzem različnih socialnih vlog s strani mladih prostovoljcev.

 

Učilnica na prostem

Učilnica na prostem je prinesela v vzgojno-izobraževalno življenje naše šole veliko pozitivnega. S tem smo omogočili, da učitelji lahko vzgojno-izobraževalno delo izvajajo tudi izven šolskih prostorov, vendar še vedno v neposredni okolici šole.

Šolski projekt Učilnica na prostem tesno sodeluje s projektom Pogum. Načrtovanje ciljev in izvajanje dejavnosti bo prepleteno, zato tudi kvalitetnejše, vključeni bodo učenci druge in tretje triade, širil se bo krog sodelujočih učiteljev.

Splošni cilji projekta so:

-         seznanjanje vseh učiteljev in staršev s projektom in spodbujanje k sodelovanju,

-         spodbujanje medvrstniškega sodelovanja in na ta način graditi socialno zavest in

-         pripadnost skupnosti,

-         omogočiti aktivnejše učenje, boljše pomnjenje, dosegati boljše rezultate pri ocenjevanju

-         znanja,

-         povečati fizično aktivnost učencev (prevladuje pretežno sedeč življenjski slog),

-         bolj zdrav način poučevanja,

-         prenos učnih vsebin v odprto, naravno učno okolje.

-         omogočanje aktivnejšega, izkustvenega učenja, učenje za življenje,

-         učenje oz. poučevanje je bolj medpredmetno povezano.

 

 

EGP in NOR novi    

Sluzba vlade

PROJEKT: UŽIVAJMO V ZDRAVJU

UVZ mozicek zelenOŠ Kajetana Koviča Radenci je v šolskem letu 2016/17 vključena v celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Cilj projekta je zmanjševanje ali preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom, poudarek na prehranjevanju in redni telesni dejavnosti.

Projekt kot eno izmed največjih dodanih vrednosti za soočanje s problemom porasta debelosti, izpostavlja pomen medsektorskega sodelovanja preko vzpostavitve lokalnih preventivnih timov.

Ciljne skupine v projektu so:

  • otroci in mladostniki ter njihovi starši, skrbniki , odrasli ter
  • okolja: VIZ in zdravstvene organizacije.

Več o projektu si lahko preberete na uradni spletni strani:

UVZ logo zelen hor

PREDSTAVITEV PROJEKTA "UŽIVAJMO V ZDRAVJU"

 

 

 

DEJAVNOSTI NA ŠOLI

 

 

 

Na strani je 207 gostov in ni članov .