PROJEKTI NA MEDNARODNI IN DRŽAVNI RAVNI:

Stop nasilju – »Empowering the child's strengths for violence prevention«

Šola bo z učenci že tretje leto zapored vključena v mednarodni projekt ‘’Empowering child’s strengths for violence prevention’’, ki se se izvaja v osmih evropskih državah.Nosilec projekta za Slovenijo je Društvo za boljši svet iz Maribora, preko katerega v projektu deluje tudi naša šola. Predstavniki društva bodo izvedli tri delavnice preventive pred nasiljem, ostale pa bo izvedla Gabrijela Žerjal. Glavni cilj je razvijanje strpnosti, kvalitetnih medsebojnih odnosov in kulture sobivanja.

Koordinatorica: Gabrijela Žerjal

»Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« POGUM

Namen projekta je v osnovnih šolah spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika in skupin, upoštevajoč nacionalne in mednarodne socio-ekonomske, kulturne in okoljske pogoje, na osnovi rezultatov analiz vseh konzorcijskih partnerjev.

Ključni cilji projekta so razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celotnega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem. Vsebinska področja, ki jih zajema projekt, so ekonomsko, okoljsko, socialno in kulturno področje.

 Koordinatorica: Jasmina Zemljič

Pedagogika 1:1 za udejanjenje personaliziranega in sodelovalnega učenja ter formativnega ocenjevanja 2016–2022 .Digitalne kompetence 7. razred

Namen projekta je tako premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav, kar že samo po sebi opozarja na izziv preseganja pasivne rabe IKT v šolah. Usmerjeno usposabljanje v povezavi z izmenjavo dobrih praks, ki s smotrno rabo IKT podpirajo sodelovalno delo, dostop do izobraževalnih virov, spremljanje napredka in vrednotenje miselnih procesov na zahtevnejših taksonomskih stopnjah lahko učiteljem predstavi različne možnosti ustvarjanja učnih priložnosti in sodobnih didaktičnih pristopov, kot so problemsko učenje, avtentične naloge, projektno učenje in mnoge druge. Vsi v izobraževanje vključeni deležniki se morajo pri tem zavedati, da uporaba sodobnih e-storitev in e-vsebin sama po sebi še ne pomeni spremembe in uvajanja inovativnih metod poučevanja in učenja, lahko pa ga močno spodbuja in podpira, če so oboje uporabljene tako, da v ustrezno pripravljenih prožnih učnih okoljih omogočajo aktivno vlogo učencev. V letošnjem letu je izbrani inovativni oddelek 7. a razreda in v njem bodo sodelovali naslednji učitelji: Nataša Lipič, Jana Grosman, Karina Miklaužič, Renata Sporn, Mojca Karnet, Gabrijela Žerjal in Simon Belec (koordinator). Učiteljici Andreja Fekonja Hamler in Romana Lazar bosta sodelovali v projektu na razredni stopnji.

Koordinator: Simon Belec

eTwinning

eTwinning projekti bodo ponovno povezovali učence naše šole z učenci partnerskih šol po Evropi. V vsaki državi bodo učenci ustvarili kratke predstavitve v obliki filmov, fotografij ali videoposnetkov. Odkrivali bodo tudi kulturne raznolikosti krajev, v katerih živijo učenci partnerskih šol, njihove lokalne in nacionalne dediščine in jih povezovali z matematičnimi temami.

Koordinatorke: Katja Glazer Leskovšek, Jana Grosman, Tadeja Slavič, Romana Lazar

 

Ekošola

Program Ekošola je namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki. Namen projekta ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja.

Ekošola je šola za življenje, zato uresničujemo naslednja načela:

– skrb za človeka, varovanje zdravja ter skrb za okolje in naravo,

– okoljska vzgoja kot sestavni del ciljev in programskih vsebin,

– naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,

– dejavnosti  mladih, ustvarjalnosti, ideje in akcij oziroma izvedba projektov,

– vzgojno delo znotraj šole.

                                                                                 Koordinatorica: Lidija Mohor

Zdrava šola

Zdrava šola sledi 12 ciljem, ki so enaki ciljem Evropski mreži Zdravih šol, in sicer:

-         bomo aktivno podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev tako, da bodo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli;

-         skrbeli za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učiteljev med seboj ter med učenci;

-         se potrudili, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem;

-         vse učence spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude;

-         izrabili vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja;

-         skrbeli za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;

-         skrbeli za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje;

-         aktivno podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev;

-         upoštevali dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje;

-         upoštevali komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje;

-         sodelovali s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji;

-         vzpostavili poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Rdeča nit letošnjega šolskega leta se nadaljuje iz preteklega šolskega leta in se glasi GIBANJE, PREHRANA IN DUŠEVNO ZDRAVJE.

Prednostne naloge v šolskem letu 2019/2020 so:

-     duševno zdravje

-     medgeneracijsko sodelovanje

-     neenakost

-     zasvojenost

-     ljubezen in spolnost

-     osebna higiena

-     gibanje

-     zdrava prehrana

Ker se sadje in zelenjava priporočata v vsakem obroku in lahko z njunim rednim vključevanjem izboljšujemo kakovost skupnih obrokov, bomo pripravljali in izvajali t.i. »sadne odmore«. Tesno bomo sodelovali z Ekošolo in projektom RaP. Podrobneje so posamezne naloge opisane v Načrtovanju aktivnosti v okviru projekta Zdrava šola za šolsko leto 2019/2020.

Koordinatorica projekta: Jasmina Zemljič

Razširjeni program (RaP): Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje

Zdravje je stanje popolne telesne, duševne in družbene blaginje (WHO). Je osnovna pravica vsakega posameznika, od katere je odvisna kakovost njegovega življenja. Redna telesna dejavnost, zdravo prehranjevanje, varno okolje in preventivno ravnanje so ključni dejavniki, ki med odraščanjem zagotavljajo optimalno rast in razvoj, izboljšujejo počutje ter dolgoročno krepijo zdravje, povečujejo kakovost življenja in prispevajo k aktivnemu in zdravemu staranju.

Zato je posebej pomembno, da učencem v šolskem prostoru ponudimo dejavnosti za preprečevanje in odpravljanje negativnih posledic današnjega načina življenja in jih s tem spodbudimo k zdravemu življenjskemu slogu ter pozitivno vplivamo na njihovo duševno zdravje. Področje Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje v razširjenem programu šole predstavlja čas in prostor, dostopen vsem učencem. Vsebuje različne dejavnosti, s katerimi vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj posameznika ter ob tem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih navad. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje vseh in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Koordinatorki: Simona Grosman, Andreja Fekonja Hamler

 

Kulturna šola

je projekt, namenjen predvsem obšolskim dejavnostim s področja kulture  v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

V okviru projekta si prizadevamo za ustrezno kulturno vzgojo na šoli, ustvarjalnost otrok na raznolikih umetnostnih področjih, podpiramo kakovostne dosežke ter skrbimo za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želimo si, da ostane šola žarišče kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. Projekt »Kulturna šola«se strukturirano odvija na lokalni, regijski in državni ravni preko mreže 59 območnih izpostav JSKD po vsej Sloveniji.

V okviru državnega projekta bomo skozi šolsko leto gojili:

-         gojili vrednote kulturnega delovanja šole na vseh področjih (glasbena umetnost, gledališče, lutke, folklorna dejavnost, likovna umetnost, fotografija, ples, film, literatura, novinarstvo, ohranjanje kulturne dediščine …);

-         nadaljevali z  bogato glasbeno oz. pevsko tradicijo, saj na šoli delujejo odlični šolski pevski zbori in dobro sodelovanje z obema glasbenima šolama;

-         sodelovali na številnih likovnih in literarnih natečajih ter naredili tematske razstave;

-         s kulturnimi programi sodelovali v projektu prostovoljstva Nitke prijateljstva

-         pripravili dopoldanske kulturne prireditve v šoli za učence, popoldanske kulturne prireditve za starše in javnost;

-         sodelovali na kulturnih prireditvah izven šole;

-         aktivno sodelovali na tekmovanjih JSKD.

Koordinatorica projekta: Valerija Žnidarič Žitek

Šola sobivanja

Šola sobivanja je državni projekt pod okriljem Sobivanja-Društva za trajnostni razvoj, ki ima status društva, ki deluje v javno dobro na področju Vzgoja in izobraževanja (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), Promet in energija (Ministrstvo za infrastrukturo) in Varstvo okolja (Ministrstvo za okolje in prostor).

V sklopu programa Šola sobivanja, ki združuje projekte vseh navedenih področij, bomo v šol. letu 2019/20 sodelovali v štirih projektih:

-       Varno v šolo in vrtec, ki bo od septembra do februarja zasnovan kot natečaj, v sklopu katerega je naloga otrok in mentorjev v šoli predstaviti okolico in izraziti poznavanje varnosti v prometu;

-       Spodbujamo prijateljstvo, s katerim želimo nadgraditi socialne odnose;

-       Sobivanje - brezplačna revija za majhne in velike, ki izide dvakrat letno v nakladi 30.000 izvodov. Prejeli jo bodo tudi vsi učenci OŠ Kajetana Koviča Radenci.

Koordinatorica projekta: Zdenka Šiplič

Simbioza

Simbioza je v treh letih povezala več kot 15.000 starejših in 9.000 mladih po vsej Sloveniji v vseslovenski akciji računalniškega in internetnega opismenjevanja. Akcija Simbioza je razvila model računalniških delavnic za starejše, kjer se le-ti učijo od mladih in v enem tednu spoznajo osnove uporabe računalnika. Delavnice so brezplačne in temeljijo na medgeneracijskem sodelovanju in prenosu znanja z mladih na starejše. V zadnjih letih se v Osnovni šoli Kajetana Koviča Radenci v sklopu Simbioze pridružujemo tudi Simbiozi Giba, kjer učenci povabijo svoje dedke in babice k uram športne vzgoje.

Koordinator projekta: Simon Belec

Rastem s knjigo

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so: spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic, motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

V okviru projekta bomo aprila 2020 s sedmošolci obiskali Javni zavod Knjižnica v Gornji Radgoni.

 Koordinatorica projekta: Tadeja Slavič

Bralna značka

Bralna značka je slovensko gibanje, spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Organizirana je v okviru Društva Bralna značka – ZPMS. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice. Bralna značka se vseskozi močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

Koordinatorica projekta: Mojca Karnet, Tadeja Slavič

 

Naša mala knjižnica / bralni projekt

Mednarodni projekt Naša mala knjižnica je namenjen spodbujanju branja, dviganju bralne pismenosti, spoznavanju slovenskih in tujih avtorjev ter spoznavanju drugih kultur.

V projektu sodeluje že več kot 170 slovenskih šol in je namenjen otrokom, starim od 4 do 10 let. V okviru projekta bodo učenci spoznali in prebirali knjige različnih žanrov in avtorjev ter reševali izvirne naloge na temo predstavljenih knjig. Skozi vso šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujale zanimive dejavnosti, kot na primer izdelava lutke in izmenjava literarnega junaka, izdelava bralnega kotička, pismo presenečenja, ustvarjanje bralnega vlakca, NMK kviz, knjižne razglednice in literarni natečaj v času Slovenskih dnevov knjige. V tem šolskem letu bodo naša ciljna skupina učenci 4. a, 4. b in 5.a razreda.

Koordinatorica projekta: Lidija Lepoša

PREHISTORY ADVENTURE - IZKUSTVENI SPREHOD SKOZI PRAZGODOVINO

Projekt »Prehistory adventure – izkustveni sprehod skozi dediščino prazgodovine« oz. od kamna do železa je podprt s strani Evropske unije in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.V projektu sodelujejo partnerji: Občina Donja Voća kot vodilni partner, Občina Zreče, Muzej Turopolja, Arheološki muzej iz Zagreba, Univerza v Ljubljani in Občina Radenci. S projektom se želijo razvijati storitve trajnostnega turizma z vidika kulturne dediščine oz. prazgodovine območja. V projekt je preko Občine Radenci vključena tudi Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci predvsem z izvedbo različnih delavnic na temo prazgodovine za učence osnovne šole in dijake. Cilj projekta je, kako na poučen in raziskovalen način povezati potek prazgodovine od starejše kamene dobe do železne dobe, ovrednotiti in izpostaviti pomembnost posamičnih najdb ter izkustveno pokazati kako je pračlovek v različnih obdobjih živel.

                                                                                                  Koordinator: Simon Belec

 

SLOfit

SLOfit je nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine - Športnovzgojnega kartona (ŠVK).

ŠVK je nacionalna zbirka podatkov, ki jo mora skladno s šolsko zakonodajo voditi vsaka šola, SLOfit pa je nadgradnja ŠVK, ki je podprta z aplikacijo Moj SLOfit. Sistem SLOfit sestavljajo merska baterija ŠVK, vprašalniki (o gibalnih navadah najstnikov, osnovni podatki o starših), podatkovna zbirka SLOfit ter poročilni sistemi SLOfit za posameznika in za šolo. Z uporabo aplikacije Moj SLOfit lahko starši ( ki so dali soglasje, da je njihov otrok vključen v meritve za ŠVK in so v šolski sistem e-administracije vnesli svoj e-naslov), učitelji in druge pooblaščene osebe dostopajo do zbranih podatkov o telesnem fitnesu in telesni dejavnosti ter tako vidijo, kakšno je zdravstveno tveganje, ki izhaja iz njih. Starši (ki se registrirajo v aplikcijo) lahko posredujejo dostop do podatkov drugim osebam (npr. zdravniku, starim staršem, trenerju). Vsem uporabnikom SLOfit sistem omogoča tudi izpis poročil o telesnem fitnesu. 

S pomočjo SLOfit podatkov lahko otroci in mladostniki ter njihovi starši ugotovijo, kako se šolarji telesno in gibalno razvijajo, učitelji športa in zdravniki pa pridobivajo pomembne informacije, na podlagi katerih lahko otrokom ali mladostnikom, ki imajo v svojem razvoju težave, ali pa so gibalno nadarjeni, strokovno pomagajo in jih usmerjajo.na voljo:

Več o projektu SLOfit na: http://www.slofit.org/o-slofit

                                                                                Koordinator projekta: Ilješ Denis

 

REGIONALNI PROJEKT

 

Evropska vas

Tudi šolskem letu 2019/20 bomo nadaljevali z izvedbo projekta Evropska vas v povezani z Europa Direct Pomurje in OŠ II. Murska Sobota. Odkrivali bomo eno izmed držav Evropska unije, ko bo izveden žreb držav posameznih sodelujočih šol iz Pomurja. Učenci bodo spoznavali naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti izžrebane države. Kot del projekta bo pripravljena razstava v šolskih prostorih in predstavitev države na zaključni prireditvi projekta,predvidoma na Trgu kulture v Murski Soboti, okrog 9. maja 2020.

Koordinatorka: Gabrijela Žerjal

ŠOLSKI PROJEKTI

 

»Križem svet s Kajetanom Kovičem«

Na šoli bodo skozi šolsko leto 2019/20 potekale različne dejavnosti pod skupnim naslovom »Križemsvet s Kajetanom Kovičem«. Prizadevali si bomo, da bo tudi to šol. leto ostalo vsem - učencem, učiteljem in staršem v lepem spominu.

Septembra bomo sodelovali na 3. Kovičevem literarnem natečaju OŠ Kajetana Koviča Poljčane in se oktobra udeležili slavnostne podelitve priznanj nagrajenim učencem. Obenem bomo na naši šoli pripravili spominsko uro in kulturno prireditev posvečeno Kajetanu Koviču in njegovemu delu oz 3. obletnici preimenovanja šole v šolo Kajetana Koviča. Preuredili bomo Kovičev kotiček, kjer bomo med drugim razstavili pesmi, s katerimi smo sodelovali in bili tudi nagrajeni na omenjenem natečaju.

Skozi vse šolsko leto bomo brali Kovičeva dela, ki jih bodo učenci spoznavali tudi med medvrstniškim branjem.

Učenci obeh šol se vsako leto odzovemo tudi na razpis Občine Radenci pod skupnim naslovom Sanje so velika skleda, v okviru katerega učenci od 7. do 9. razreda ustvarjajo literarne prispevke in se tako potegujejo za pohvale in denarne nagrade, ki jih prejmejo na podlagi presoje strokovne žirije, sestavljene iz priznanih slovenskih pesnikov/pisateljev. Letošnji projekt Križemsvet s Kajetanom Kovičem tako zaključujemo s svečanostjo/druženjem s poljčanskimi osnovnošolci, ravnateljico in njenimi sodelavci v okviru Mačjega mesta ob zaključku omenjenega literarnega natečaja; še prej pa se bomo Koviču posvetili tudi na zaključni kulturni prireditvi naše šole.

 Koordinatoric: Zdenka Šiplič

 

Razvijanje bralne pismenosti

V šol. letu 2019/20 bomo nadaljevali s šolskim projektom Razvijanje bralne pismenosti, katerega začetki segajo v šol. leto 2014/15.

Nosilci aktivnosti: vsi učenci in vsi učitelji (predvsem učiteljice slovenščine, angleščine in nemščine, knjižničarka …) …

Ciljna skupina: učenci od 1. do 9. razreda.

Namen projekta je:

– dvig bralne pismenosti;

– izboljšanje bralnih in učnih navad učencev;

– spoznavanje in uvajanje novih bralnih učnih strategij pri pouku vseh predmetov;

– promocija branja …

                                                                               Vodja projekta: Mojca Karnet

 

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2019

Nacionalni mesec skupnega branja letos poteka od 8. 9. 2019 do 13. 10. 2019. Dolgoročni cilj nacionalne mreže za bralno kulturo in bralno pismenost je dvig bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji in zamejstvu.

V okviru projekta bomo izvedli medgeneracijsko branje.

Mentorice: Gabrijela Žerjal, Tadeja Slavič, Romana Lazar, Sandra Prelog

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC 2019

Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2019 letos poteka pod geslom Predstavljajmo si … Geslo Predstavljajmo si ... se nanaša na tematiko letne konference IASL 2019 z naslovom "Konvergenca - opolnomočenje - preoblikovanje: šolske knjižnice". Tako bomo letos razmišljali o povezavi med knjigami, branjem, šolskimi knjižnicami in domišljijo.

V okviru projekta bomo bomo v sodelovanju s knjižničarko Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci za drugošolce izvedli pravljično uro s čajanko.

 Koordinatorica: Tadeja Slavič

Nitke prijateljstva

Projekt NITKE PRIJATELJSTVA se bo izvajal enkrat mesečno ( vsako tretjo sredo ) v DOSOR-ju od 14.00 do 15.00. V projekt bodo vključeni učenci predmetne stopnje 8. in 9. razredov s soglasjem staršev. Srečanja bodo namenjena druženju naših učencev s starejšimi občani in s stanovalci doma.

Ob našem druženju se bodo uresničevali naslednji vzgojno izobraževalni cilji:

-         spoznati pomen prostovoljstva

-         biti aktiven kot prostovoljec

-         bogatiti sebe in druge z različnimi oblikami druženja

-         opraviti nekaj družbeno koristnega dela v svoji ožji in širši okolici

-         se učiti od drugih ali pa biti vzgled drugim s svojimi dejanji

-         spoznati in uporabljati različne veščine in znanja

-         krepiti odgovornost in pomembnost pri prostovoljnem delu

-          povezati šolo in dom starejših občanov kot organizaciji na način prostovoljnega dela

-         vzpodbuditi in razviti samoiniciativnost za prostovoljno delo s starejšimi ter razbiti mit o nepovezovanju generacij

-         prenos učenja in izkušenj učenci – starejši občani v obeh smereh

-         povezovanje na kulturnem in ustvarjalnem področju

-         prevzem različnih socialnih vlog s strani mladih prostovoljcev.

Srečanja pa bomo obogatili še z naslednjimi temami:

-       družabne igre: domino, človek ne jezi se, spomin in podiranje kegljev,

-       sprehodi v okolici doma,

-       likovne in kreativne delavnice, keksijada,

-       terapevtske vaje na njihovem igrišču

-       družabni pogovori in krajši kulturni programi.

Mentorica: Sandra Prelog

Učilnica na prostem

V šolskem letu 2019/20 bomo nadaljevali s šolskim projektom Učilnica na prostem saj je prinesel v vzgojno-izobraževalno življenje naše šole veliko pozitivnega. S tem smo omogočili, da učitelji lahko vzgojno-izobraževalno delo izvajajo tudi izven šolskih prostorov, vendar še vedno v neposredni okolici šole.

Šolski projekt Učilnica na prostem bo v tem šolskem letu začel tesno sodelovati s projektom Pogum. Načrtovanje ciljev in izvajanje dejavnosti bo močno prepleteno, zato tudi kvalitetnejše, vključeni bodo učenci druge in tretje triade, širil se bo krog sodelujočih učiteljev.

V tem šolskem letu je cilj:

-         izdelovanje in postavitev skulpture, ki bo krasila trato pred šolo,

-         v okviru tehničnega dneva izvesti dejavnosti in izdelati izdelke tj. »Raziskovalne škatle«, s katerimi bodo učenci spoznavali in razvijali svoje senzorne spretnosti ter predstavitev »raziskovalnih škatel« na šolski razstavi,

-         Znanja pridobljena na tehničnem dnevu bomo prenesli na prosto in sicer s postavitvijo senzorne (taktilne) poti na zelenici pred šolo,

-         izdelava in postavitev košev v okolici šole,

-         izdelava in postavitev ptičjih krmilnic in valilnic v okolici šole,

-         izdelava in postavitev smerokaza pred šolo,

-         Izdelava Knjigobežnice in postavitev pri šolskem vhodu.

Splošni cilji projekta Učilnica na prostem ostajajo isti in so tudi ključni cilji projekta, ti so:

-         seznanjanje vseh učiteljev in staršev s projektom in spodbujanje k sodelovanju,

-         spodbujanje medvrstniškega sodelovanja in na ta način graditi socialno zavest in

-         pripadnost skupnosti,

-         omogočiti aktivnejše učenje, boljše pomnjenje, dosegati boljše rezultate pri ocenjevanju

-         znanja,

-         povečati fizično aktivnost učencev (prevladuje pretežno sedeč življenjski slog),

-         bolj zdrav način poučevanja,

-         prenos učnih vsebin v odprto, naravno učno okolje.

-         omogočanje aktivnejšega, izkustvenega učenja, učenje za življenje,

-         učenje oz. poučevanje je bolj medpredmetno povezano.

Ob zavedanju, da današnji pouk vse preveč poteka izključno v učilnici, sede in ob knjigi, da je premalo izkustvenega učenja in učenja za življenje, bo učilnica na prostem odlična izhodiščna točka za tovrstno, drugačno, praktično učenje ali pa samo miren kotiček za oddih učencev ali naših obiskovalcev.

Mentorica: Romana Lazar

Na strani je 59 gostov in ni članov .